POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.cosmetinx.eu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
 3. Cookies i dane eksploatacyjne
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Prawa autorskie
 6. Zmiana Polityki prywatności
 7. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej http://cosmetix.eu/ (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://cosmetix.eu/

DEFINICJE

Administrator Firma handlowo  usługowa „COSMETIX”  Sylwia  Ludwisiak w Warszawie (02-892),ul. Bażancia, nr 39k,nr REGON: 101534019, nr NIP: 77 323 19549 adres e-mail: kontakt@cosmetix.eu 
Odbiorca    Każda osoba, która korzysta z Serwisu, w tym Użytkownik, o którym mowa w Regulaminie. 
Serwis   Strona internetowa pod adresem www.cosmetix.eu 
Regulamin  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora 
 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejsza Polityka prywatności reguluje świadczenie Usługi oraz korzystanie przez Odbiorców z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu jest Firma handlowo  usługowa „COSMETIX”  Sylwia  Ludwisiak w Warszawie (02-892),ul. Bażancia, nr 39k.
 4. Administrator w Serwisie udostępnia treści dotyczące świadczonych Usług, o których mowa w Regulaminie. 
 5. Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu przez Odbiorców to:
  1. system operacyjny Windows w wersji co najmniej 95 lub IOS w wersji co najmniej 10.4.4 lub Android w wersji co najmniej Banana Bread 1.1
  1.  przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej I.E 1.3 Firefox w wersji co najmniej Royal Oak 1.6  Opera w wersji co najmniej 9.5 Chrome w wersji co najmniej 0.3.154
  1. dostęp do sieci Internet;
  1. zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy
  1. a nadto posiadać włączoną obsługę Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość ekranu 640×480
 6. Dane osobowe korzystających z Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej jako: „uODO”), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Odbiorcę w ramach korzystania z Serwisu oraz Usług. 
 3. Jeżeli Odbiorca wyraził na to zgodę, na adres e-mail udostępniony przez Odbiorcę Administrator będzie przekazywał Informacje handlowe oraz treści marketingowe odnoszące się do Administratora lub podmiotów trzecich.
 4. Administrator może publikować informacje handlowe na stronie internetowej www.cosmetix.eu, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Odbiorca przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.
 1. Cookies i dane eksploatacyjne
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdą Państwo m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez korzystających z Serwisu w następujących celach:
  1. Identyfikacji Odbiorców i uzyskiwania informacji, czy są zalogowani do portalu społecznościowego Facebook;
  1. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu. 
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.
 1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 2. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W przypadku udzielenia przez Odbiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
 5. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Odbiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do 
  1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; lub 
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@cosmetix.eu
 • Prawa autorskie
 • Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne na stronie internetowej www.cosmetix.eu stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.
 • Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu wymaga zgody Administratora. 
 • Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora. 
 • Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
 • Z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 powyżej wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.cosmetix.eu korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.
 • Zmiana Polityki prywatności

Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę świadczonych Usług, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
  1. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
  1. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu lub Usług, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  1. Zmiana warunków korzystania z Serwisu lub Usług, niepogarszająca sytuacji Odbiorców w porównaniu do dotychczasowych;
  1. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.
 • Postanowienia końcowe
 • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności także po przejściu na inne strony. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony www.cosmetix.eu oraz świadczenia Usług. 
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@cosmetix.eu

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu i strony internetowej 

http://www.cosmetix.eu

Dla Państwa wygody strona www.cosmetix.eu, zwana dalej Stroną WWW, używa plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować Stronę WWW do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych. 

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też Serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Jednakże brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji
o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Serwis www.cosmetix.eu wykorzystuje poniższe pliki Cookies: 

_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,

_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,           

_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,

_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,

PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie;
 • Domyślne blokowanie plików Cookie;
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie;
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen. 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki Cookie”.