§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresami internetowymi: www.cosmetix-sklep.plwww.cosmetix-sklep.euwww.cosmetix.eu prowadzony jest przez F.H.U. „COSMETIX” Sylwia Ludwisiak z siedzibą pod adresem-  ul. Bazancia 39k, 02-892 Warszawa  NIP: 773-231-95-49, REGON: 101534019, tel.: +48881708010, e-mail: s.ludwisiak@op.pl sklep@cosmetix.eu biuro@cosmetix-sklep.pl
 2. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresami: www.cosmetix-sklep.plwww.cosmetix-sklep.euwww.cosmetix.eu

b) Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem sklepów internetowych,

c) Sprzedawca – F.H.U. „COSMETIX” Sylwia Ludwisiak ul. Bazancia 39k, 02-892 Warszawa, NIP: 773-231-95-49, REGON: 101534019

d) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane kupujących, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h) Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą,

i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym – urządzenia kosmetyczne, preparaty do zastosowań w medycynie estetycznej

j) Produkt specjalny – Produkt, który jest dostępny na specjalne Zamówienie.

k) Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT,

l) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia drogą mailową,

m) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym i trwającymi promocjami.

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w pkt 2d niniejszego paragrafu, polegają na:

a) prowadzeniu konta w sklepie internetowym,

b) umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta oznacza zapoznanie się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.
 2. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Kupującego do komputera (tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu itp.), przeglądarki internetowej oraz sieci internet.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną. Zamówienia składane drogą telefoniczną mogą być rejestrowane w celu potwierdzenia bądź weryfikacji zamówienia, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klientów. Zatwierdzając regulamin sklepu, wyrażają państwo zgodę na nagrywanie rozmów. Nagrane rozmowy nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób, niż w opisanych powyżej przypadkach.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) złożenie Zamówienia drogą mailową,

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

 1. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w
 2. pkt 3a niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3b niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Załącznika nr 1 oraz przesłanie go na jeden z adresów mailowych: s.ludwisiak@op.pl biuro@cosmetix-sklep.pl sklep@cosmetix.eu
 4. Kupujący może złożyć Zamówienie, o którym mowa w pkt. 3c niniejszego paragrafu, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Każde Zamówienie złożone w Sklepie internetowym będzie potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia nie będzie ono realizowane.
 7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia takie nie mogą być anulowane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego weryfikowania Zamówień w celu potwierdzenia wiarygodności Kupującego. W przypadku negatywnej weryfikacji Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący poinformowany o tym fakcie.
 9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 2 dni robocze.
 10. W przypadku braków magazynowych, czas realizacji może się przedłużyć do 7 dni roboczych.
 11. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 12. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność za pobraniem, po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki (ustala się indywidualnie),

b) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

c) e-przelew kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard oraz Maestro.

d) płatności Pay-u

e) płatności za pośrednictwem „Platformy Ratalnej”

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4b niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy o nr 84 1950 0001 2006 0431 3999 0002.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4c niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 4. W przypadku sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4b oraz 4c niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cenowych Produktów.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 7. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zapasów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.

§4. DOSTAWA

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym dostarczane są przez Pocztę Polską, firmę kurierską UPS,DPD i DHL. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionych Produktów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 lub innym ustalonym indywidualnie.
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Koszty dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.
 6. Kupujący z krajów Unii Europejskiej mają możliwość zakupu Produktów z 0% VAT-em, zgodnie z zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją, której udziela Sprzedawca.
 2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami.
 3. W przypadku, gdy zamówiony Produkt posiada usterki, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do Sprzedawcy, zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

§6. REKLAMACJA

 1. Kupujący nie będący osobą fizyczną obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 4. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, zgodnie z ustawą z 2012 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego, przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu lub na kartę, z której dokonana była e-płatność. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stornie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieumiejętne stosowanie zamówionych Produktów. Osoby nie posiadające wykształcenia kosmetycznego dokonują zakupu na własną odpowiedzialność i akceptują związane z tym ryzyko.
 4. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 5. Kupujący wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy „COSMETIX” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe Kupujących nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2013 roku.